Usługi dendrologiczne – operaty, nadzory, ekspertyzy, inwentaryzacja dendrologiczna

Nadzór dendrologiczny to kompleksowe usługi, z których korzystają nie tylko instytucje i firmy, ale również inwestorzy indywidualni, na przykład przed przystąpieniem do prac budowlanych. Takie usługi świadczyć może wyłącznie inspektor nadzoru dendrologicznego kierujący się zasadami wiedzy technicznej i rozległą wiedzą z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu.

Nasze usługi

Zespół doświadczonych specjalistów świadczy dla naszych klientów szeroki wachlarz usług z zakresu dendrologii.

Inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacja dendrologiczna to ilościowy spis drzew i krzewów sporządzany na terenie inwestycji czy na terenach zieleni miejskiej. Dokument, sporządzony na mapie, zawiera nie tylko listę drzew, ale także określa ich gatunki i rozmieszczenie oraz parametry dendrometryczne. Inwentaryzacje dendrologiczne składają się z trzech części (część opisowa, część tabelaryczna oraz część graficzna).

Operat dendrologiczny oraz nadzór dendrologiczny

Na podstawie inwentaryzacji można sporządzić operat dendrologiczny. Wykonuje się go na potrzeby realizacji inwestycji, które mogą być związane z koniecznością wycinki drzew i krzewów, ich przesadzeń lub wykonania prac pielęgnacyjnych. W operacie wykazać należy te drzewa, których usytuowanie koliduje z zaplanowanymi pracami, a także zalecenia co do prowadzenia prac w obrębie strefy korzeniowej, korony i pnia. Także ten dokument składa się z trzech części, dodatkowo może zawierać dokumentację fotograficzną. Nasza firma realizuje operaty dendrologiczne zgodne z zarządzeniami w sprawie ochrony drzew i krzewów i obowiązującymi przepisami zawartymi w innych aktach prawnych.

Opinie i ekspertyza dendrologiczna

Z prawa o ochronie przyrody wynika obowiązek sporządzenia ekspertyzy dendrologicznej w przypadku planowania inwestycji na terenach zieleni, w procesie starania się o pozwolenie na wycinkę drzew lub gdy doszło do usunięcia drzewa bez pozwolenia. Ekspertyza taka zawierać powinna informacje o szczegółowych parametrach drzewostanu, jego stanu zdrowotnego oraz określenie czynników wpływających na jego kondycję.

Przegląd drzew pod kątem bezpieczeństwa oraz wskazanie drzew przeznaczonych do wycinki, pozostawienia, pielęgnacji

Prowadzenie nadzoru terenów zieleni pod kątem ochrony mienia i życia osób przebywających na obszarach zadrzewionych ma istotne znaczenie. Dlatego też oferujemy przeglądy drzew pod względem ich kondycji i bezpieczeństwa. Wskazujemy te z nich, które ze względu na uszkodzenie (np. korzeni) powinny zostać usunięte, oraz te wymagające szczególnej pielęgnacji lub przesadzenia.

Wycena wartości drzewostanu

Sporządzając wycenę drzewostanu z terenów zieleni kierujemy się lokalizacją drzew, składem gatunkowym drzewostanu. Bierzemy także pod uwagę obwód pnia.

Wykonanie projektu nasadzeń zastępczych / kompensacyjnych / wyrównujących

Usługi dendrologiczne to także troska o środowisko naturalne i architekturę krajobrazu. Jeśli to tylko możliwe, wskazujemy przypadki, w których wycinka powinna zostać zrekompensowana nasadzeniem i zajmujemy się wykonaniem takiego projektu. Wprowadzamy drzewa do systemu informacji przestrzennej Wrocławia i wspieramy naszych klientów w czynnościach formalno-prawnych.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług!